دامنه های ملی ثبت دامنه تمدید دامنه انتقال دامنه   
ir 5 هزار تومان 5 هزار تومان 5 هزار تومان
ac.ir 4 هزار تومان 4 هزار تومان 4 هزار تومان
co.ir 4 هزار تومان 4 هزار تومان 4 هزار تومان
sch.ir 4 هزار تومان 4 هزار تومان 4 هزار تومان
org.ir 4 هزار تومان 4 هزار تومان 4 هزار تومان
gov.ir 4 هزار تومان 4 هزار تومان 4 هزار تومان
net.ir 4 هزار تومان 4 هزار تومان 4 هزار تومان
id.ir 4 هزار تومان 4 هزار تومان 4 هزار تومان


دامنه های بین المللی ثبت دامنه تمدید دامنه انتقال دامنه   
| com 135 هزار تومان 135 هزار تومان 135 هزار تومان
| net 170 هزار تومان 170 هزار تومان 170 هزار تومان
| org 170 هزار تومان 170 هزار تومان 170 هزار تومان
| in 172 هزار تومان 121 هزار تومان 172 هزار تومان
| co 425 هزار تومان 425 هزار تومان 425 هزار تومان
| info 229 هزار تومان 229 هزار تومان 229 هزار تومان
| biz 244 هزار تومان 244 هزار تومان 244 هزار تومان
| ws 445 هزار تومان 360 هزار تومان 445 هزار تومان
| name 141 هزار تومان 141 هزار تومان 141 هزار تومان
| us 138 هزار تومان 138 هزار تومان 138 هزار تومان
| bz 400 هزار تومان 470 هزار تومان 400 هزار تومان
| tv 587 هزار تومان 690 هزار تومان 587 هزار تومان
| cc 187 هزار تومان 220 هزار تومان 187 هزار تومان
| me 262 هزار تومان 308 هزار تومان 262 هزار تومان
| io 1,115 هزار تومان 1,338 هزار تومان 1,115 هزار تومان
| asia 212 هزار تومان 212 هزار تومان 212 هزار تومان
| mobi 135 هزار تومان 159 هزار تومان 135 هزار تومان
| company 308 هزار تومان 308 هزار تومان 308 هزار تومان
| center 308 هزار تومان 308 هزار تومان 308 هزار تومان
| zone 458 هزار تومان 550 هزار تومان 458 هزار تومان
| gallery 308 هزار تومان 308 هزار تومان 308 هزار تومان
| media 458 هزار تومان 538 هزار تومان 458 هزار تومان
| glass 458 هزار تومان 538 هزار تومان 458 هزار تومان
| site 458 هزار تومان 538 هزار تومان 458 هزار تومان
مشاهده تمام دامنه ها