تاریخ بروزرسانی
شمسی: 2 مهر 1400 - 1400/07/02
میلادی: 24 سپتامبر 2021 - 2021/09/24دامنه های ملی ثبت دامنه تمدید دامنه انتقال دامنه   
ir 16 هزار تومان 16 هزار تومان 17 هزار تومان
ac.ir 15 هزار تومان 15 هزار تومان 16 هزار تومان
co.ir 15 هزار تومان 15 هزار تومان 16 هزار تومان
sch.ir 15 هزار تومان 15 هزار تومان 16 هزار تومان
org.ir 15 هزار تومان 15 هزار تومان 16 هزار تومان
gov.ir 15 هزار تومان 15 هزار تومان 16 هزار تومان
net.ir 15 هزار تومان 15 هزار تومان 16 هزار تومان
id.ir 15 هزار تومان 15 هزار تومان 16 هزار تومان


دامنه های بین المللی ثبت دامنه تمدید دامنه انتقال دامنه   
| com 256 هزار تومان 266 هزار تومان 256 هزار تومان
| net 327 هزار تومان 327 هزار تومان 327 هزار تومان
| org 327 هزار تومان 327 هزار تومان 327 هزار تومان
| in 299 هزار تومان 299 هزار تومان 259 هزار تومان
| co 755 هزار تومان 755 هزار تومان 755 هزار تومان
| info 505 هزار تومان 505 هزار تومان 505 هزار تومان
| biz 475 هزار تومان 475 هزار تومان 475 هزار تومان
| ws 772 هزار تومان 772 هزار تومان 772 هزار تومان
| name 252 هزار تومان 252 هزار تومان 252 هزار تومان
| us 245 هزار تومان 245 هزار تومان 245 هزار تومان
| bz 693 هزار تومان 693 هزار تومان 693 هزار تومان
| tv 903 هزار تومان 903 هزار تومان 903 هزار تومان
| cc 324 هزار تومان 324 هزار تومان 324 هزار تومان
| me 417 هزار تومان 417 هزار تومان 417 هزار تومان
| io 1,599 هزار تومان 1,599 هزار تومان 1,599 هزار تومان
| asia 377 هزار تومان 377 هزار تومان 377 هزار تومان
| mobi 234 هزار تومان 234 هزار تومان 234 هزار تومان
| company 199 هزار تومان 199 هزار تومان 199 هزار تومان
| center 500 هزار تومان 500 هزار تومان 500 هزار تومان
| zone 768 هزار تومان 768 هزار تومان 768 هزار تومان
| gallery 500 هزار تومان 500 هزار تومان 500 هزار تومان
| media 781 هزار تومان 781 هزار تومان 781 هزار تومان
| glass 1,004 هزار تومان 1,004 هزار تومان 1,004 هزار تومان
| site 711 هزار تومان 711 هزار تومان 711 هزار تومان
مشاهده تمام دامنه هاenamad samandehi eanjoman nezamsenfi techinfo afta daneshbonyan bpm pep cloudflare